SCP-CN-2237

评分: +29+x

特殊收容措施:由于SCP-CN-2237的异常性质,目前该项目处于未收容状态。对于SCP-CN-2237的物理收容方案正在进一步研究。各地外勤特工应注意疑似由于SCP-CN-2237的出现引发的非正常死亡案件,疑似因SCP-CN-2237而引发的异常死亡事件时,由MTF-丁酉-09-“普天之下”执行尸体回收任务,并对无关人员进行记忆消除等善后工作。

基金会持续关注国际各仍保持君主专制或君主立宪制的国家和地区,视情况干涉其内部发生政治,经济,文化和思想方面的变动。

描述:SCP-CN-2237为一人形个体,身高约1.8m,体重未知。SCP-CN-2237通常会于凌晨2~4点出现于一居民住宅内,对进入睡眠状态的目标进行攻击行为。

SCP-CN-2237攻击受害者颈部,根据分析推测其可能为类似斧状的锐器。被攻击者因头部脱离身体而死亡后,SCP-CN-2237将连同被攻击者头部一同消失。在此期间,若被攻击者苏醒或被第三者目击该过程,SCP-CN-2237将立即消失。此后,SCP-CN-2237会重复攻击行为直至目标死亡。

数据分析表明,SCP-CN-2237的攻击目标多数有以下特点:

  • 研究员
  • 革命家,思想家
  • 新学派诗人,作家
  • 无神论主义者
  • 叛国者

SCP-CN-2237有多次有关历史事件,数据分析表明,该项目将会在以下现象发生时高频率出现:

  • 中央与平民矛盾加深
  • 中央权力易主
  • 军队与中央对立
  • 新式哲学思想流派的产生与发展
  • 公民意识形态/国家管理形式发生重大变化

SCP-CN-2237对绝大多数攻击免疫,任何攻击行为都将激怒SCP-CN-2237,并引起该项目的攻击行为。

任何有关SCP-CN-2237的影像作品,艺术绘画都将发生不可逆的衰变,没有已知可以减缓或逆转这一现象的手段。


基本确定死于SCP-CN-2237的攻击行为的历史人物

由去世时间排序

陈胜(?——前208年)
吴广(?——前208年)
王莽(约前54——前23年)
高欢(496年——574年)
安禄山(703年——757年)
朱温(852年——912年)
李自成(1609年——1645年)
孙██(18██年——1925年)
雷██(18██年——1933年)

自1912年后,SCP-CN-2237的有关记录大幅减少,最近一次记录于1966年。以下为在中华异学会收集到的有价值记录:

秦灭六,一天下,秦始皇欲秦万世而祀不决,以威镇天下政刑。然郡县行於天下,民多不应。加之六国旧贵暗中生乱,关东之地难治。乃以方士所献,以秘术自冥冥将军召,窥天下,剪二者。六国遗黎皆畏,莫敢举兵以应。及二世立,奸臣作乱,屏蔽上下。法则不宜于上,自绝于下,六国之民无所挟则大泽一炬火举矣。

后世诸帝即位,莫不以此将先后名位。

此法所召鬼将,可借幽冥之力照世,观其不合上意之,则夜乘其家,俟其睡则以斧斩其首。闻人声则没於影中皆可得,此法难防至此可见。

唐肃宗至德二年,春正月,此鬼将被贼安卧帐中,四下无人,遂提大斧斩其首。寻,军至,鬼将头绳背,手巨斧与之,碎百人,诛四将,而鬼将无损,暗中休。

除非特别注明,本页内容采用以下授权方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License